Home   Lanzhou Tours    Silk Road Tours    Qinghai Tours   Xi'an Tours   Xinjiang Tours Tibet Tours  

World Heritage Sites of China
   
 

Time Provinces List
1987
Beijing
Great Wall
1987
Beijing
Forbidden City (Imperial Palace of the Ming and Qing )
1987
Beijing
Peking Man Site at Zhoukoudian
1987
Shan'xi
Mausoleum of the First Qin Emperor,Terracotta Army
1987
Shandong
Mount Taishan
1987
Dunhuang
Mogao Caves
1990
Anhui
Yellow Mountain
1992
Sichuan
Jiuzhaigou Valley Scenic
1992
Sichuan
Huanglong Scenic Area
1992
Hunan
Wulingyuan Scenic
1994
Hebei
Mountain Resort and its Eight Outer Temples
1994
Shandong
Confucius Temple Cemetery of Confucius, the Kong Family Mansion in Qufu
1994
Hubei
Ancient Building Complex in the Wudang Mountains
1994
Tibet
Potala Palace, Jokhang Temple, Norbulingka,
1996
Jiangxi
Lushan National Park
1996
Sichuan
Mount Emei Scenic Area, including Leshan Giant Buddha
1997
Yunnan
Old Town of Lijiang
1997
Shanxi
Ancient City of Ping Yao
1997
Jiangsu
Classical Gardens of Suzhou
1998
Beijing
Temple of Heaven: an Imperial Sacrificial Altar in Beijing
1998
Beijing
Summer Palace, an Imperial Garden in Beijing
1999
Fujian
Mount Wuyi
1999
Chongqing
Dazu Rock Carvings
2000
Sichuan
Mount Qingcheng and the Dujiangyan Irrigation System
2000
Anhui
Ancient Villages in Southern Anhui - Xidi and Hongcun
2000
Henan
Luoyang Longmen Grottoes
2000
Beijing
CarvingsImperial Tombs of the Ming and Qing Dynasties
2001
shanxi
Datong Yungang Grottoes
2003
Yunnan
Three Parallel Rivers of Yunnan Protected Areas
2004
Liaoning
Shenyang Imperial Palace (Imperial Palace of the Ming and Qing Dynasties)
2004
Liaoning
Jilin Capital Cities and Tombs of the Ancient Koguryo Kingdom
2005
Macao
Historic Centre of Macao
2006
Sichuan
Sichuan Giant Panda Sanctuaries (Wolong Panda Reserve)Mt Siguniang
2006
Henan
Yin Xu
2007
Yunnan,Guizhou
South China Karst (comprising Shilin Karst, Libo Karst and Wulong Karst)
2007
Guangdong
Kaiping Diaolou and Villages
2008
Fujian
The Earth Buildings
2008
Jiangxi
Sanqing Mountain
2009
Shanxi
Mt. Wutai
2010
Henan
Dengfeng, The Centre of Heaven and Earth' (including Shaolin Temple
2010
FujiaGuangdong
China Danxia Landform
2011
Zhejiang
Hangzhou West Lake Cultural Landscape
2012
Inner Mongolia
Site of Xanadu of Yuan Dynasty
2012
Yunnan
Chengjiang Fossil Site
2013
Xinjiang
Tianshan Mountain
2013
Yunnan
Hani Terraces, Yuanyang
2014
BeijingZhejiang
Grand Canal
2014
ShaanxiGansu
Silk Road
2014
Guangxi
South China Karst
2015
Hunan
Tusi Chieftain Sites (Yongshun Tusi Site in Hunan, Tangya Tusi Site in)